Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu trực thuộc Trung tâm liên Văn hóa, Khoa học & Truyền thông quốc tế (International center Inter-culture, Science & Communication) (ICI)
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline 1: 056 500 5526
Hotline 2: 090 412 4942

Email: quoctotoancau@gmail.com